Kết quả nghiên cứu KHCN


Với chức năng và nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học, CNCTCP_ Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp.HCM cùng với Viện Nghiên Cứu Dệt May (trụ sở chính) vẫn hàng năm duy trì và phát triển nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm công nghệ cũng như thiết bị trong ngành dệt may để thực hiện chuyển giao, tư vấn và đào tạo, ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt ngành dệt may.

Một số sản phầm đề tài của những năm gần đây như: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo may nhồi bông; Nghiên cứu,thiết kế chế tạo máy kéo đứt giấy theo phương nằm ngang, Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thử độ bền màu ánh xenon, Nghiên cứu và xây dựng qui trình công nghệ xử lý kháng khuẩn cho vải tơ tằm,...

Đa số sản phẩm nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ và các DN đánh giá cao kết quả nghiên cứu và tính ứng dụng và chuyển giao cao. 

Một số hình ảnh về thiết bị nghiên cứu: