Hệ thống quản lý chất lượng


Hệ thống ISO/IEC 17025:2005 được sự đánh giá công nhận của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Văn phòng công nhận chất lượng trong lĩnh vực cơ học và hóa học, mã số  là VILAS169