Thông báo phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày: 13/10/2020 10:40:07 SA

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh, CNCTCP Viện Nghiên cứu Dệt May tiếp tục thực hiện thông báo triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, vui lòng xem Thông báo