Các Đơn Vị Trực Thuộc Chi Nhánh


1. Trung Tâm Giám Định và Chứng Nhận Sản Phẩm 

   - Giám định chất lượng sản phẩm nhập khẩu

   - Chứng nhận các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế

2. Trung Tâm Thí Nghiệm Dệt May

  Thí Nghiệm nguyên liệu xơ, sơi, vải đến sản phẩm may mặc và sản phẩm gia dụng :

   - Xác định thành phần xơ

   - Phân tích cấu trúc xơ, sợi , vải. 

   - Thử nghiệm tính chất cơ lý, hóa của vật liệu may.

   - Tính cháy của vật liệu dệt

   - Xác định nhãn mác sử dụng 

   - Các chỉ tiêu sinh thái : formaldehyde, azodyes, pH, hàm lượng kim loại nặng, chì ...

   - Thử nghiệm phụ liệu : nút ,khóa kéo, băng dán, băng thun.

   - Định danh sản phẩm theo biểu thuế hải quan.

   - Thử nghiệm theo thông tư 32/ CP 2009

3. Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn và Chuyển Giao Công Nghệ

  - Triển khai các đề tài nghiên cứu, công nghệ, thiết bị và sản phẩm dệt may

  - Chuyển giao công nghệ  và  đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật

  - Cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn, sữa chữa và chế tạo máy móc thí nghiệm ngành dệt may

4. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực

- Thực hiện xây dựng, phát triển, cung cấp dịch vụ đào tạo các kỹ năng, chuyên môn đến ngành dệt may như: thí nghiệm, chứng nhận, vận hành thiết bị, may mặc...

- Thực hiện, cung cấp dịch vụ  đào tạo các kỹ năng quản lý chất lượng, kinh tế kỹ thuật dệt may...

-  Thực hiện, cung cấp các dịch vụ đào tạo  theo nhu cầu thực tế doanh nghiệp.

-  Thực hiện Kết nối, hợp tác với các đơn vị Trường, Viện, Doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

5. Văn phòng Điều hành Chi nhánh

- Thực hiện các công tác về quản trị nhân sự, hành chính, quản trị, kế toán...

- Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ đề xuất, tham mưu  và giúp việc điều hành cho Lãnh đạo, cầu nối thông tin bên trong và bên ngoài,...